*

Contractul pentru participarea la Cursurile Societatii

Participarea la cursurile Societatii Muzicale se face dupa plata acestora, conform clauzelor din descrierile cursurilor si din contractul de servicii de mai jos. Acest contract este recunoscut de catre Societatea Muzicala si are valoare juridica si fiscala in conditiile descrise mai jos, fara a fi nevoie de semnaturile partilor sau de alte elemente de autentificare.

Etapele inscrierii si efectuarii platilor:

 • se trimit pe e-mail datele de facturare catre Societatea Muzicala (pentru persoane fizice numele si CI sau adresa)
 • se face plata NUMAI DUPA PRIMIREA FACTURII
 • se trimite confirmarea platii prin e-mail la cursuri@societateamuzicala.ro, cu datele de contact detaliate ale expeditorului, precum si cu informatii despre obiectul platii (cursul, modulul etc.)
 • documentele fiscale de plata, impreuna cu textul contractual de mai jos (eventual printat si atasat documentelor fiscale de plata) au valoare contractuala juridica si fiscala, fiind recunoscute de catre ambele parti.

>>>>>> contractul poate fi descarcat in format PDF si de AICI (click pentru a deschide)

Contract pentru achizitionarea produselor si serviciilor „Cursurile Societatii Muzicale”   Nr. …………………….

Produs:                                      …………………………………………………………………………………….

Data:                                          …………………………………………………………………………………….

Locul desfasurarii:                   …………………………………………………………………………………….

Doc. fiscal parte integranta:   …………………………………………………………………………………….

(campurile de mai sus se completeaza optional de catre Participant – informatii preluate din documentul fiscal de plata)

Prezentele Clauze, impreuna cu documentul fiscal de plata anexat ca parte integranta, au valoare contractuala intre partile:

Asociatia Societatea pentru Muzica Clasica (“Societatea Muzicala”), cu sediul social in Bucuresti, Str. Andrei Popovici, nr. 18, Sector 1, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 55/25.03.2015, CUI:  34329327, Cont RO94BACX 0000 0011 1373 4001 deschis la Unicredit, sucursala Charles de Gaulle, reprezentata de Dl George Butunoiu, administrator si presedinte,

si

Persoana fizica sau juridica ce cumpara produsele sau participa la oricare dintre evenimentele Societatii Muzicale („Participant” sau „Cumparator”), identificata prin datele inscrise in documentul fiscal de plata anexat (factura, chitanta).

Clauze Generale:

 1. Prezentul contract are valabilitate DOAR impreuna cu documentul fiscal de plata (factura, chitanta) emis de catre Societatea Muzicala, si care este parte integranta a acestui contract intre parti (Societatea Muzicala si Participantul), acest document fiscal de plata continand obligatoriu urmatoarele informatii integrante oricarui proces contractual:
  • Datele de identificare fiscala complete ale cumparatorului produselor sau serviciilor pe care Societatea Muzicala le vinde sau presteaza (Cumparatorul/ Participantul)
  • Pretul contractului (suma facturata)
  • Numele evenimentului (produsul sau serviciul prestat) si numarul sau din Registrul de Produse si Evenimente al Societatii Muzicale
  • Data
 2. Produsul vandut sau serviciul prestat de catre Societatea Muzicala trebuie sa faca parte din Registrul de Produse si Evenimente al Societatii Muzicale („Registrul”) si sa fie identificat in documentul fiscal de plata prin numele sau si numarul din acest Registru, iar Participantul va plati pretul produsului sau prestatiei Societatii Muzicale in cantitatea si la pretul total mentionate in documentul fiscal de plata.
 3. Pretul produsului/ serviciilor contractului este suma din documentul fiscal de plata anexat
 4. Prezentele conditii contractuale sunt prezentate si pe site-ul Societatii Muzicale, la pagina cu adresa URL: https://www.societateamuzicala.ro/category/disclaimer/contract-participare-evenimente si au valoare contractuala intre parti, chiar si in absenta prezentului contract, daca sunt invocate EXPLICIT in documentul fiscal de plata impreuna cu aceasta adresa URL. Participantul poate copia textul acestor conditii contractuale, impreuna cu referirea adresei de Internet la care pot fi gasite (adresa URL a acestei pagini din cadrul site-ului Societatii Muzicale) si sa o foloseasca drept document contractual, insa numai impreuna cu documentul fiscal emis de catre Societatea Muzicala (factura, chitanta), Societatea Muzicala recunoscandu-i autenticitatea fara a fi nevoie sa fie semnate si stampilate de catre Societatea Muzicala, cu conditia ca documentul fiscal de plata (factura, chitanta) este emis si inregistrat fiscal de catre Societatea Muzicala
 5. De asemenea, prezentul contract este recunoscut ca autentic de catre parti, fara sa mai fie nevoie de alte elemente de autentificare (semnatura originala, stampila, semnatura sau certificare electronica etc.), in urmatoarele conditii cumulative:
  • documentul fiscal de plata (factura, chitanta) este emis si inregistrat fiscal de catre Societatea Muzicala.
  • plata integrala efectuata de catre Participant, conform documentului fiscal de plata anexat, certifica recunoasterea si autenticitatea si asumarea acestui contract.

Clauze contractuale specifice – Cursurile Societatii Muzicale

ART. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului il constituie prestarea de catre Societatea Muzicala a unuia dintre „Cursurile Societatii Muzicale„, asa cum acesta este descris in detaliu pe site-ul Societatii Muzicale (www.societateamuzicala) si cum este descris schematic in documentul fiscal de plata, curs la care destinatarul prezentului contract sau cei desemnati de catre acesta vor participa in calitate de cursanti.

ART. 2 – DURATA CONTRACTULUI

Contractul intra in vigoare la data emiterii documentului fiscal de plata si inceteaza in momentul in care ultimul modul de curs (ciclu de invatamant) pe care Beneficiarul l-a achizitionat (conform Art. 3) se incheie.

ART. 3 – PRET SI MODALITATI DE PLATA

Pretul serviciilor prestate de Societatea Muzicala sunt cele mentionate in documentul fiscal de plata. Plata se face prin virament bancar in contul Societatii Muzicale mentionat mai sus sau in numerar la sediul asociatiei in cel mult 3 zile lucratoare de la semnarea contractului, daca nu exista o alta intelegere intre parti. Depasirea acestui termen anuleaza automat prezentul contract. Sumele platite sunt rambursabile doar in conditiile precizate la Art. 6.

ART. 4 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. SOCIETATEA MUZICALA

4.1.1. Societatea Muzicala se obliga sa execute „Cursul Societatii Muzicale” asa cum acesta este descris in detaliu pe site-ul Societatii Muzicale (www.societateamuzicala.ro) la data semnarii contractului, cu urmatoarele conditii suplimentare:

 • In cazurile exceptionale in care un curs nu poate fi tinut la data stabilita, acesta se reprogrameaza de comun acord cu cursantii, la o alta data. Cei care nu pot, sau nu doresc sa participe la noua data stabilita, pot cere rambursarea de catre Societatea Muzicala a unei cote-parti din suma platita, aferenta cursului respectiv, in valoare de 200 de lei.
 • Locurile de desfasurare a cursurilor sunt decise de catre Societatea Muzicala si sunt anuntate cursantilor cu cel putin 3 zile inainte.
 • Societatea Muzicala are dreptul sa excluda de la curs orice participant, total (definitiv) sau partial, fara sa fie obligata sa dea vreo explicatie, cu conditia rambursarii Beneficiarului cota parte din suma deja platita aferenta restului de cursuri care nu vor mai fi efectuate/ la care Beneficiarul nu va mai participa.

4.2. BENEFICIARUL

 • Beneficiarul se obliga sa respecte regulile de conduita sociala, precum si pe cele de orice alta natura impuse de catre institutiile, autoritatile si proprietarii sediilor in care se desfasoara cursurile (institutii de invatamant, religioase, de cultura, spatii private etc.)
 • Beneficiarul nu poate pretinde rambursarea cotei parti din suma platita, aferenta cursului la care refuza sa participe din motive legate de locul de desfasurare (motive de constiinta, religioase, personale sau de orice alta natura)
 • In cazurile in care Beneficiarul nu poate participa la unul dintre cursuri, acesta poate sa trimita un inlocuitor, cu conditia ca acela sa respecte integral prevederile prezentului articol din contract
 • Semnarea prezentului contract si efectuarea platii garanteaza Beneficiarului un loc la curs, daca intre timp Societatea Muzicala nu a trimis o notificare prin care se avertizeaza ca toate locurile au fost ocupate.

ART. 5 – DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Societatea Muzicala este titularul dreptului exclusiv de autor si al altor drepturi de proprietate intelectuala asupra tuturor textelor, imaginilor, conceptelor si ale altor elemente constitutive ale cursului care face obiectul acestui contract. In cazul creatiilor ce fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuala apartinand unor terte persoane si despre care Beneficiarul a fost informat de Societatea Muzicala, Beneficiarul este cel raspunzator pentru respectarea corespunzatoare a acestor drepturi. Beneficiarul va putea comunica parti din informatiile care fac obiectul dreptului de autor si de proprietate asupra lor doar daca va comunica in mod clar si fara echivoc proprietatea Societatii Muzicale asupra acestora. Societatea Muzicala nu raspunde pentru eventuala incalcare de catre Beneficiar a drepturilor tertilor.

ART. 6 – NOTIFICARI, INCETAREA CONTRACTULUI si RAMBURSARI:

6.1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

 1. prin acordul comun al partilor, acord care va preciza si conditiile de rambursare;
 2. prin aparitia unui caz de forta majora, care impiedica una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale mai mult de 2 luni;
 3. lichidarea, dizolvarea sau falimentul uneia din parti;
 4. rezilierea unilaterala a Contractului de catre Societatea Muzicala, cu un preaviz de 10 zile;

In cazul in care contractul a fost reziliat unilateral de catre Societatea Muzicala (pct. d), sau in caz de forta majora (pct. b, conform definitiei de la Art. 9), Societatea Muzicala va rambursa Beneficiarului o parte din suma platita care corespunde proportiei numarului de cursuri neefectuate fata de numarul total al cursurilor in cel mult 30 de zile calendaristice. Din momentul incetarii efective a Contractului (incetarea activitatilor cursului), indiferent de cauza de incetare, Societatea Muzicala nu mai este obligata sa execute nicio obligatie contractuala, cu exceptia rambursarii descrise mai sus.

6.2. Orice notificare in legatura cu prezentul contract este valabila, daca este facuta in scris, prin e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc care asigura dovada transmiterii si receptionarii informatiilor. Adrese:

ART. 7 – LITIGII

Legea care guverneaza raporturile juridice nascute intre parti in temeiul Contractului este legea romana. Prevederile Contractului si ale Anexelor se interpreteaza in functie de si se completeaza cu dispozitiile actelor normative aplicabile si in vigoare. Litigiile nascute intre parti in legatura cu Contractul, care nu au fost solutionate pe cale amiabila, se mediaza de catre mediatorii autorizati sau se judeca de instanta competenta din Romania.

ART. 8 – ALTE CLAUZE

In cazul in care o prevedere din prezentul Contract devine nula sau neaplicabila in virtutea unui decret sau decizii emis(e) de un organ executiv, legislativ, judecatoresc sau de alta natura publica, prevederea devenita nula, ilegala sau neaplicabila nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului, restul prevederilor contractuale ramanand, in continuare, in vigoare si producand efecte ca si cum prevederea invalidata, ilegala sau neaplicabila nu a facut parte din Contract in momentul semnarii acestuia. In cazul in care prevederea anulata este fundamentala si, ca atare, nulitatea ei impiedica realizarea celorlalte prevederi contractuale, partile vor negocia cu buna credinta pentru a inlocui prevederea respectiva cu una valida.

ART. 9 – FORTA MAJORA

Forta majora, prin care se inteleg acele situatii imprevizibile si de neinlaturat prin vointa partilor, aparute ulterior semnarii contractului, apara de raspundere partea care o invoca in termen de 10 (zece) zile de la aparitie si o dovedeste cu acte emise de institutiile abilitate, in termen de 30 (treizeci) de zile de la aparitie.

ART.10-DISPOZITII FINALE

10.1 Niciuna dintre partile contactante nu poate cesiona in mod valabil drepturile si obligatiile ce ii revin in baza Contractului sau o parte a acestora, fara acordul prealabil, expres si scris al celeilalte parti contractante.

10.2. Contractul impreuna cu Anexele constituie unicul acord dinte parti si inlocuieste orice alte declaratii, comunicari, intelegeri sau acorduri anterioare, scrise sau verbale, intervenite intre parti asupra serviciilor si/sau proiectelor ce fac obiectul Contractului.

10.3. Contractul si Anexele pot fi modificate numai prin act aditional, incheiat in scris si semnat de reprezentantii legali ai partilor contractante.

 

George Butunoiu
Presedinte si Administrator al Societatii Muzicale

Societatea Muzicala

Experiența pe acest site va fi îmbunătățită dacă acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close